Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí \(CO_2\). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (các thể tích khí đều đo ở đktc)

  1. \(CH_4;C_2H_4\)
  2. \(CH_4;C_3H_4\)
  3. \(CH_4;C_3H_6\)
  4. \(C_2H_6;C_3H_6\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.