Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Loại quặng có thành phần chủ yếu \(Fe_2O_3\) gọi là :

  1. manhetit
  2. xiđêrit
  3. pirit
  4. hemantit
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.