Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Hòa tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg, Cu bằng dung dịch \(HNO_3\) thu được 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?

  1. 77,1 gam
  2. 71,7 gam
  3. 17,7 gam
  4. 53,1 gam
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.