Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Ancol X có CTPT \(C_5H_{12}O\). Oxi hóa X bằng CuO có đun nóng thu được sản phẩm có phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên là :

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.