Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và có pH = 12. Chứng tỏ :

  1. chỉ có HCl bị điện phân
  2. chỉ KCl bị điện phân
  3. HCl bị điện phân hết, KCl bị điện phân một phần
  4. HCl và KCl đều bị điện phân hết
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.