Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Tổng số hạt trong ion \(M^{3+}\) là 37. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở :

  1. Chu kì 3, nhóm III A
  2. Chu kì 3, nhóm II A
  3. Chu kì 3, nhóm VI A
  4. Chu kì 4, nhóm I A
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.