Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Hấp thị 3,36 lít \(SO_2\) (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Dung dịch thu được có chứa chất tan nào ?

  1. \(Na_2SO_3\)
  2. \(NaHSO_3\)
  3. \(NaHSO_3\)
  4. \(NaHSO_3,Na_2SO_3\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.