Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Tiến hành 2 thí nghiệm :

- TN1 : Cho m gam bột Fe dư vào \(V_1\) lít dd \(Cu\left(NO_3\right)_21M\)

- TN2 : Cho m gam bột Fe dư vào \(V_2\) lít dd \(AgNO_30,1M\)

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đểu bằng nhau. Giá trị của \(V_1\) so với \(V_2\) là :

  1. \(V_1=V_2\)
  2. \(V_1=10V_2\)
  3. \(V_1=5V_2\)
  4. \(V_1=2V_2\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.