Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Dãy chất, ion nào sau đây là axit ?

  1. \(HCOOH,HS^-,NH_4^+,Al^{3+}\)
  2. \(Al\left(OH\right)_3,HSO^-_4,HCO^-_3,S^{2-}\)
  3. \(HSO^-_4,H_2S,NH^+_4,Fe^{3+}\)
  4. \(Mg^{2+},ZnO,HCOOH,H_2SO_4\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.