Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Hai este X, Y là đồng phân của nhau.17,6 gam hỗn hợp này chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện. Hai este X, Y là :

  1. \(CH_3COOCH_3;HCOOC_2H_5\)
  2. \(CH_3COOC_2H_5;HCOOC_3H_7\)
  3. \(HCOOC_3H_7;C_3H_7COOH\)
  4. \(CH_3COOCH_3;CH_3COOC_2H_5\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.