Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Dung dịch X chứa các ion : \(Ca^{2+};Na^+;HCO_3^-;Cl^-\), trong đó số mol của ion \(Cl^-\) là cho \(\frac{1}{2}\) dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho \(\frac{1}{2}\) dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư, thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là :

  1. 9,21
  2. 9,26
  3. 8,79
  4. 7,47

Hướng dẫn giải:

\(n_{Ca^{2+}}=2.\frac{2}{100}=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{HCO_3^-}=2.\frac{3}{100}=0,06\left(mol\right)\)

Áp dụng bảo toàn điện tích : \(0,04.x+n_{Na^+}=0,06+0,1=>n_{Na^+}=0,08\left(mol\right)\)

Khi cô cạn : \(2HCO_3^-\underrightarrow{t^o}CO_3^{2-}+CO_2+H_2O\)

                      0,06            0,03

\(m=0,04.40+0,08.23+0,03.60+0,1.35,5=8,79\left(gam\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.