Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Trộn dung dịch chứa a mol \(AlCl_3\) với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ :

  1. \(a:b=1:4\)
  2. \(a:b< 1:4\)
  3. \(a:b=1:5\)
  4. \(a:b>1:4\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.