Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí \(O_2\), thu được 11,2 lít khí \(CO_2\) và 12,6 gam \(H_2O\) (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là :

  1. 14,56
  2. 15,68
  3. 11,20
  4. 12,0
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.