Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Một hỗn hợp hai kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau

Phần 1 : cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít \(H_2\)

Phần 2 : hòa tan hết trong \(HNO_3\) loãng dư thu được V lít một khí không màu, hóa nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là :

  1. 2,24
  2. 3,36
  3. 4,48
  4. 5,6
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.