Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Để nhận ra các chất rắn \(Na_2O;Al_2O_3;Al;Fe;CaC_2\) chỉ cần dùng :

  1. \(H_2O\)
  2. Dung dịch HCl
  3. Dung dịch NaOH
  4. Dung dịch \(H_2SO_4\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.