Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Để trung hòa 20ml dung dịch một axit hữu cơ đơn chức cần 30ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 1,44 gam muối khan. Công thức của axit là :

  1. \(HCOOH\)
  2. \(C_2H_5COOH\)
  3. \(C_2H_3COOH\)
  4. \(CH_3COOH\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.