Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Cho các nguyên tố : \(K\left(Z=19\right);N\left(Z=7\right);Si\left(Z=14\right);Mg\left(Z=12\right)\). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là :

  1. \(N;Si;Mg;K\)
  2. \(Mg;K;Si;N\)
  3. \(K;Mg;N;Si\)
  4. \(K;Mg;Si;N\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.