Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Quá trình chín và rụng của trứng diễn ra theo chu kì là do ảnh hưởng của:

  1.  Điều kiện môi trường biến động theo chu kì
  2.  Các nhân tố bên trong biến động theo chu kì
  3.  Hoat động của hệ nội tiết biến động theo chu kì
  4.  Nồng độ hoocmon sinh dục biến động theo chu kì
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.