Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Trong cơ chế điều hòa sinh sản, hoocmon FSH ở người nam có vai trò:

  1.  Kích thích vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng
  2.  Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng
  3.  Kích thích tế bào kẽ tiết Testosteron
  4.  Điều hòa tuyến yên tiết LH
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.