Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Hoocmon FSH và LH do tuyến nội tiết nào tiết ra?

  1.  Tuyến yên
  2.  Tuyến tùng
  3.  Tuyến thượng thận
  4.  Tuyến giáp
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.