Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Trinh sản ở một số côn trùng rất giống với kiểu sinh sản nào của thực vật?

  1.  Sinh sản bằng hạt.
  2.  Sinh sản sinh dưỡng.
  3.  Sinh sản bằng bào tử.
  4.  Sinh sản bằng cách phân chia đơn giản.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.