Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, và đó là:

  1.  Dị ghép.
  2.  Cấy ghép hỗn hợp.
  3.  Đồng ghép.
  4.  Tự ghép.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.