Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Hợp chất của nguyên tố X với nhóm \(PO_4\) hoá trị III là \(XPO_4\). Hợp chất của nguyên tố Y với H là \(H_3Y\). Vậy hợp chất của X với Y có công thức là :

  1. \(XY\)
  2. \(X_2Y\)
  3. \(XY_2\)
  4. \(X_2Y_3\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.