Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Nguyên tử N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây ?

  1. \(N_2O_5\)
  2. \(NO_2\)
  3. \(NO\)
  4. \(N_2O_3\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.