Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Biết trong một oxit S có hoá trị VI, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau :

  1. \(SO\)
  2. \(S_2O_3\)
  3. \(SO_3\)
  4. \(SO_2\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.