Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Nguyên tố X có hoá trị III, công thức của muối sunfat là :

  1. \(XSO_4\)
  2. \(X\left(SO_4\right)_3\)
  3. \(X_2\left(SO_4\right)_3\)
  4. \(X_3SO_4\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.