Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Kim loại M có hóa trị III . Hợp chất của kim loại M với oxi có phân tử khối bằng 102. Xác định phân tử khối của kim loại M?

  1. 24
  2. 27
  3. 56
  4. 64

Hướng dẫn giải:

​Kim loại M có hóa trị III.

Công thức hợp chất của M với oxi là M2O3.

Gọi phân tử khối của M bằng x.

Phân tử khối của M2O3 bằng 102 suy ra \(2x+16.3=102\Rightarrow x=27\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.