Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Hợp chất \(Al_x\left(NO_3\right)_3\) có phân tử khối là 213. Giá trị của x là :​

  1. 3
  2. 2
  3. 1
  4. 4
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.