Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hình tứ giác chéo \(ABCD\)\(AB=a,CD=2a,BC=h\) (hình vẽ)  quay quanh \(BC\). Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành.

A B C D a 2a

  1. \(4\pi a^2h\)
  2. \(2\pi a^2\)
  3. \(\frac{\pi a^2h}{2}\)
  4. \(\pi a^2h\)

Hướng dẫn giải:

A B C D a 2a h1 h2

\(CD=2AB\) nên \(h_2=2h_1\) mà \(h_2+h_1=h\) nên \(h_1=\frac{h}{3};h_2=\frac{2h}{3}\).

Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng tổng thể tích của hai khối nón tròn xuay.

 \(V=\frac{1}{3}\pi.a^2.\frac{h}{3}+\frac{1}{3}\pi\left(2a\right)^2\frac{2h}{3}\)

     \(=\pi a^2h\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.