Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Tính diện tích vải cần có để may một cái mũ chú người gỗ Buratino có dạng và kích thước bên dưới (không kể rèm, mép, đơn vị là cm).

  1. \(350\pi\) cm\(^2\)
  2. \(400\pi\) cm\(^2\)
  3. \(450\pi\) cm\(^2\)
  4. \(500\pi\) cm\(^2\)

Hướng dẫn giải:

Bán kính đường tròn vành ngoài mũ là \(30:2=15\)

Bán kính vành trong của mũ là \(15-10=5\) 

Diện tích vải = diện tích vành mũ + diện tích xung quanh mặt nón mũ

Diện tích vải \(=\left[\pi.15^2-\pi.5^2\right]+\pi.5.30\)

                     \(=350\pi\)  cm\(^2\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.