Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Tên của chất hữu cơ có công thức cấu tạo thu gọn sau đây là gì?

CH2 = CH - CH2 - OOC - CH2 - COO - CH(CH3)2.

 

  1. Allyl isopropyl malonat.
  2. Allyl propyl malonat.
  3. Butenoat isobutirat metylen.
  4. Vinyl isopropyl oxalat.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.