Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy X là 

  1. ancol metylic.
  2. etyl axetat.
  3. axit fomic.
  4. ancol etylic.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.