Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là 

  1. 55%.
  2. 50%.
  3. 62,5%.
  4. 75%.

Hướng dẫn giải:

Số mol axit = 0,2; ancol = 0,3 và este = 0,125

Phản ứng este hóa xảy ra theo tỷ lệ mol = 1 : 1 : 1 ⇒ ancol luôn dư khi hiệu suất đạt 100%.

Hiệu suất phản ứng tính theo axit = 0,125 : 0,2 = 0,625 hay 62,5%.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.