Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng với dung dịch NaOH là 

  1. 5.
  2. 3.
  3. 6.
  4. 4.

Hướng dẫn giải:

Tác dụng với NaOH có nhóm chức -COOH (axit) hoặc -COO- (este).

Axit có dạng: RCOOH. Với R ∼ 3C ⇒ R là C-C-C- và C-C(C)- iso  (2 cấu tạo)

Este có dạng: RCOO-R'. Với R + R' ∼ 3C 

⇒ R là H- thì R' là -C3H7 ∼ 2 cấu tạo -C-C-C và -C(C)-C iso

    R là CH3- thì R' là -C2H5 và R là C2H5- thì R' là -CH3  (2 cấu tạo)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.