Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

  1. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
  2. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối và anđehit.
  3. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch brom.
  4. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.