Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Hợp chất nào sau đây là este?

  1. C2H5ONO2.
  2. CH3COOC2H5.
  3. C2H5Cl.
  4. CH3-O-C2H5.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.