Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Xét các hình hộp nội tiếp một mặt cầu bán kính R. Trong các meennhj đề sau, tìm mệnh đề đúng :

Tổng độ dài các cạnh của hình hộp lớn nhất:

  1. Khi hình hộp có đáy là hình vuông.
  2. Khi hình hộp là hình lập phương.
  3. Khi hình hộp có các kích thước tạo thành cấp số cộng có công sai khác 0.
  4. Khi hình hộp có các kích thước tạo thành cấp số nhân có công bội khác 0.

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.