Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một hình nón có bán kính đáy là  \(r=1\), chiều cao \(h=\frac{4}{3}.\) Kí hiệu góc ở đỉnh của hình nón là \(2\alpha.\) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  1. \(\sin\alpha=\frac{4}{5}\)
  2. \(\cos\alpha=\frac{4}{5}\)
  3. \(\tan\alpha=\frac{3}{5}\)
  4. \(\cot\alpha=\frac{3}{5}\)

Hướng dẫn giải:

\(\tan\alpha=\frac{r}{h}=\frac{3}{4}\Rightarrow\cos\alpha=\frac{4}{5}\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.