Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hai điểm A, B cố định và phân biệt. Điểm M thay đổi trong không gian sao cho \(\widehat{MAB}=30^o.\) Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.

  1. M thuộc một mặt trụ cố định.
  2. M thuộc một mặt cầu cố định.
  3. M thuộc một mặt nón cố định.
  4. M thuộc một mặt phẳng cố định.

Hướng dẫn giải:

M thuộc thuộc mặt nón có trục là đường thẳng qua điểm A, B; góc ở đỉnh là 60o.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.