Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho điểm \(A\) cố định thuộc mặt cầu \(\left(S\right)\). Ba đường thẳng thay đổi đi qua \(A\), đôi một vuông góc và cắt \(\left(S\right)\) tại các điểm \(B,C,D\)khác \(A\). Xét hình hộp đứng trên ba cạnh \(AB,AC,AD\). Trong các mệnh đề sau đây  mệnh đề nào đúng?

  1. Hình hộp đó có một đường chéo cố định.
  2. Hình hộp đó có hai đường chéo cố định.
  3. Hình hộp đó có ba đường chéo cố định.
  4. Hình hộp đó không có một đường chéo nào cố định.

 

Hướng dẫn giải:

Hình hộp đó chỉ có một đường chéo cố định là đường chéo qua \(A\) và tâm mặt cầu \(\left(S\right)\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.