Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Cho  bốn đường thẳng  \(\left(d_1\right):y=-8x-3\)\(\left(d_2\right):y=-8x+3\)\(\left(d_3\right):y=8x-3\)\(\left(d_4\right):y=8x+3\)

Cặp đường thẳng nào trong các cặp đường thẳng sau là các tiếp tuyến tại hai \(A\left(1;-5\right)\) và \(B\left(-1;5\right)\) của đồ thị  \(y=f\left(x\right)=x^4-6x^2\) ? 

  1. \(d_1;d_2\)
  2. \(d_2;d_3\)
  3. \(d_1;d_4\)
  4. \(d_2;d_4\)

Hướng dẫn giải:

Ta có \(f'\left(x\right)=4x^3-12x\). Tiếp tuyến tại \(A\left(1;-5\right)\)có hệ số góc \(f'\left(1\right)=-8\) và có phương trình \(y=-8\left(x-1\right)-5=-8x+3\)'

Tiếp tuyến tại \(B\left(-1;5\right)\) có hệ số góc \(f'\left(-1\right)=8\) và có phương trình \(y=8\left(x+1\right)-5=8x+3\).

Đáp số: \(d_2;d_4\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.