Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hàm số \(y=\frac{x^2+x}{2\left(x-1\right)}\) có đồ thị (C). Các tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng \(y=-\frac{x}{2}+1\) là

  1. \(x+2y=0\) và \(x+2y-8=0\).
  2. \(x+2y+1=0\) và \(x+2y+8=0\).
  3. \(x+2y-1=0\) và \(x+2y+4=0\).
  4. \(x+2y+2=0\) và \(x+2y-4=0\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.