Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hàm số \(y=\frac{x+4}{x+2}\) có đồ thị (H). Qua A(0;-2) có thể kẻ đến (H) hai tiếp tuyến. Phương trình hai tiếp tuyến này là 

  1. \(9x+2y-4=0\) và \(x+2y-4=0\).
  2. \(9x+2y+4=0\) và \(x+2y+4=0\).
  3. \(9x-2y-4=0\) và \(x-2y-4=0\).
  4. \(9x-2y+4=0\) và \(x-2y+4=0\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.