Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=\frac{ax+2}{bx+3}\) có đồ thị (H). Tại điểm \(M\left(-2;-4\right)\in\left(H\right)\), tiếp tuyến của (H) song song với đường thẳng \(7x-y+5=0\). Các giá trị thích hợp của a và b là 

  1. \(a=1;b=2\).
  2. \(a=2;b=1\).
  3. \(a=1;b=3\).
  4. \(a=3;b=1\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.