Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hàm số \(y=\frac{\left(m+1\right)x+m}{x+m}\)  có đồ thị \(\left(H_m\right)\). Với mọi giá trị \(m\ne0\)\(\left(H_m\right)\) luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Đường thẳng này có phương trình là

  1. \(y=-x+1\).
  2. \(y=-x-1\).
  3. \(y=x+1\).
  4. \(y=x-1\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.