Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=\frac{ax+b}{x-1}\) có đồ thị (C). Nếu (C) đi qua điểm \(A\left(3;1\right)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(y=2x-4\) thì các cặp số \(\left(a;b\right)\) theo thứ tự là 

  1. \(\left(2;4\right)\) hoặc \(\left(10;28\right)\).
  2. \(\left(2;-4\right)\) hoặc \(\left(10;-28\right)\).
  3. \(\left(-2;4\right)\) hoặc \(\left(-10;28\right)\).
  4. \(\left(-2;-4\right)\) hoặc \(\left(-10;-28\right)\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.