Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=\frac{ax+b}{2x+3}\) có đồ thị (C). Nếu (C) đi qua \(A\left(1;1\right)\) và tại điểm \(B\in\left(C\right)\) có hoành độ \(x_B=-2\), tiếp tuyến của (C) có hệ số góc \(k=5\) thì các giá trị của a và b là

  1. \(a=2;b=3\).
  2. \(a=3;b=2\).
  3. \(a=2;b=-3\).
  4. \(a=3;b=-2\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.