Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=\frac{x-4m}{mx-4}\) có đồ thị là \(\left(H_m\right)\) với \(m\ne0;m\ne\pm1\)\(\left(H_m\right)\) luôn đi qua hai điểm cố định A, B. Để tiếp tuyến của \(\left(H_m\right)\) tại A và tại B song song với nhau thì giá trị thích hợp của $m$ là

  1. $m = 2$.
  2. $m = -2$.
  3. $m = 3$.
  4. không có $m$ nào.

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.