Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hàm số \(y=\frac{-x+3}{2x-1}\) có đồ thị là (H). Các tiếp tuyến của (H) song song với đường thẳng (d) : \(5x+4y-1=0\) là

  1. \(y=-\frac{5}{4}x+\frac{21}{8}\) và \(y=-\frac{5}{4}x-\frac{19}{8}\).
  2. \(y=-\frac{5}{4}x-\frac{21}{8}\) và \(y=-\frac{5}{4}x+\frac{19}{8}\).
  3. \(y=-\frac{5}{4}x+3\) và \(y=-\frac{5}{4}x-3\).
  4. \(y=-\frac{5}{4}x+\frac{23}{8}\) và \(y=-\frac{5}{4}x-\frac{17}{8}\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.