Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hàm số \(y=x^4-3x^2\) có đồ thị là (C). Các tiếp tuyến không song song với trục hoành kẻ từ gốc tọa độ O đến (C) là

  1. \(y=2x\) và \(y=-2x\).
  2. \(y=x\) và \(y=-x\).
  3. \(y=\frac{3}{4}x\) và \(y=-\frac{4}{3}x\).
  4. \(y=3x\) và \(y=-3x\).

Hướng dẫn giải:

Loại \(x=0\) vì \(k\ne0;x=1\) thì \(k=-2\) có tiếp tuyến \(y=-2x\)

                                   \(x=-1\) thì \(k=2\) có tiếp tuyến \(y=2x\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.